Johnny Lightning Mayberry Sheriff
No White Lightning version.


Item #21642P

---