Johnny Lightning RCHTA Cars
No White Lightning versions.


1997 - nv1997 - nv1998 - nv1999 - nv2000 - nv2001 - nv2004 - nv
---